A A A K
SmodBIP

Regulamin Odwiedzin Pacjentów

REGULAMIN ODWIEDZIN PACJENTÓW
W SZPITALU MIEJSKIM W ZABRZU Sp. z o. o.

1. Odwiedziny pacjentów odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 20:00, a w dni wolne od 9:00 do 20:00. Jednakże, w szczególnych przypadkach odwiedziny mogą odbywać się w innym czasie uzgodnionym indywidualnie z kierownikiem oddziału, w którym pacjent przebywa.

2. Osoby odwiedzające mogą uzyskać informacje o tym w jakim oddziale przebywa pacjent w Punkcie Informacyjnym w Rejestracji Izby Przyjęć, natomiast informacje o numerze sali odwiedzający mogą uzyskać w Punkcie Pielęgniarskim bezpośrednio w oddziale.

3. Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn odwiedziny w Szpitalu mogą zostać ograniczone. Wstrzymanie odwiedzin następuje stosownym zarządzeniem Zarządu Spółki, które zostaje podane do publicznej wiadomości.

4. Z uwagi na poszanowanie prywatności, godności i intymności wszystkich pacjentów, osoby odwiedzające mają obowiązek opuszczenia pokoju pacjenta na czas wizyty lekarskiej i pielęgniarskiej, jak również na czas udzielania świadczeń zdrowotnych.

5. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.

6. Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać chorych tylko pod opieką osoby dorosłej.

7. Nie mogą odwiedzać chorych osoby dotknięte chorobą zakaźną, wykazujące objawy infekcji wirusowej (katar, grypa) będące w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.

8. Ze względu na przebywanie w Szpitalu innych chorych i ich prawo do poszanowania intymności i spokoju u jednego pacjenta jednocześnie mogą przebywać dwie osoby odwiedzające.

9. Nie udziela się informacji o stanie zdrowia chorego przez telefon. Informacji o stanie zdrowia pacjentów udzielają wyłącznie kierownicy oddziałów w godzinach pracy lub lekarze przez nich wyznaczeni. Prawo do bieżącej informacji mają jedynie osoby upoważnione przez chorego w historii choroby. Osoby odwiedzające chorych, jeśli są upoważnione do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia pacjenta, mogą je uzyskać wyłącznie od kierownika oddziału lub lekarza przez niego wyznaczonego.

10. Osoby odwiedzające są obowiązane do:
• Dokładnego oczyszczenia obuwia przed wejściem, a w niektórych przypadkach do włożenia foliowych ochraniaczy na buty oraz odzieży ochronnej dostarczonej przez personel
• Zachowania ciszy i spokoju
• Kulturalnego i taktownego zachowania wobec innych pacjentów i personelu Szpitala oraz w sposób nieuciążliwy dla osoby odwiedzanej
• Podporządkowania się wskazówkom i poleceniom personelu szpitalnego
• Poszanowania mienia Szpitala
• Zachowania czystości i porządku

11. Osobom odwiedzającym zabrania się:
• Przynoszenia na teren Szpitala alkoholu
• Palenia tytoniu na terenie Szpitala
• Podawania pacjentom leków i suplementów diety bez zgody i wiedzy lekarza
• Podawania chorym artykułów spożywczych bez zgody lekarza lub pielęgniarki (rodzaj dostarczanej przez odwiedzających żywności powinien być uzgodniony z lekarzem lub pielęgniarką, którzy uwzględniając stan pacjenta określają odpowiednią dla niego dietę)
• Siadania na łóżkach pacjentów
• Prowadzenia głośnych rozmów i zakłócania spokoju pacjentom
• Zachowań naruszających dobre obyczaje
• Korzystania z telefonów komórkowych przy aparaturze medycznej i w salach wyznaczonych do intensywnego nadzoru medycznego
• Manipulowania aparaturą i sprzętem medycznym, urządzeniami i instalacjami
• Wprowadzania zwierząt
• Wnoszenia do sal chorych kwiatów
• Prowadzenia na terenie Szpitala handlu obnośnego

12. Rodzina lub inna osoba bliska wskazana przez pacjenta może uczestniczyć w procesie pielęgnacji pacjenta w zakresie uzgodnionym z pielęgniarką oddziałową lub dyżurną.

13. Osoby odwiedzające chorych mogą zgłaszać uwagi lub spostrzeżenia pielęgniarce lub lekarzowi dyżurnemu w oddziale. Wszelkie wnioski lub zażalenia można również wpisywać do „Protokołu przyjęcia skargi/ wniosku”, który znajdującego się w każdej komórce organizacyjnej oraz składać w Sekretariacie Zarządu Spółki.

14. W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej odwiedziny dopuszczone są tylko za zgodą kierownika oddziału lub osoby przez niego wyznaczonej: lekarza operującego, anestezjologa, lekarza prowadzącego lub dyżurnego, którzy indywidualnie określają godzinę i czas ich trwania. Odwiedziny na powyższych salach odbywają się pojedynczo w ubraniu ochronnym (fartuch, obuwie ochronne, maska).

15. Osoby izolowane z powodów epidemiologicznych mogą być odwiedzane wyłącznie za wiedzą i zgodą kierownika oddziału. Kierownik oddziału podejmuje decyzję dotyczącą możliwości odwiedzin pacjenta w porozumieniu z Zespołem kontroli zakażeń szpitalnych. Osoby odwiedzające są bezwzględnie zobowiązane do założenia fartucha, butów ochronnych i masek, a po odwiedzinach złożenia odzieży ochronnej w wyznaczonym pojemniku oraz starannego umycia i dezynfekcji rąk.

16. Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu lub wskazówek personelu medycznego mogą zostać wyproszone poza obręb Szpitala.

17. Z uwagi na bezpieczeństwo osób nieletnich zaleca się, aby nie uczestniczyły one w odwiedzinach chorych przebywających w Szpitalu.Opublikował: Rafał Gawliński
Publikacja dnia: 26.01.2016
Podpisał: Rafał Gawliński
Dokument z dnia: 26.01.2016
Dokument oglądany razy: 17 298