A A A K
SmodBIP

Skargi i Wnioski

SKARGI I WNIOSKI

Szanowni Państwo,
Zarząd Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. przy ul. Zamkowej 4 w Zabrzu uprzejmie informuje o możliwości składania przez Państwa skarg i wniosków. Wszelkie uwagi zostaną dokładnie rozpatrzone i będą służyły poprawie jakości świadczonych przez Szpital usług na rzecz pacjenta.
Tryb prowadzonego postępowania w związku z złożoną skargą lub wnioskiem regulują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002.5.46) oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Przedmiotem skargi może być: zaniedbanie, nienależyte wykonywanie zadań przez Szpital lub pracownika, naruszenie obowiązujących przepisów, regulaminów, a także Praw Pacjenta.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej w tym listownej, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu w siedzibie Spółki Szpital Miejski w Zabrzu. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Skargi lub wnioski wniesione bezpośrednio do kierownika komórki organizacyjnej są przekazywane za pośrednictwem Sekretariatu do Dyrektora.
Koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków prowadzi Buro Prawne, które celem rzetelnego rozpatrzenia sprawy przeprowadza postępowanie wyjaśniające.
Skargi i wnioski powinny być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od daty wpływu.

Bezpośrednią obsługę interesantów przyjmowanych w sprawach skarg i wniosków prowadzi:
1. Zarząd Spółki
- w formie pisemnej na adres: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o. ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze,
- mailowo: e-mail: sekretariat@szpitalzabrze.pl
- osobiście w pierwszy poniedziałek miesiąca (po uprzednim telefonicznym umówieniu -

tel. 32 277 61 02);

2. Biuro Prawne

3. Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta w Szpitalu Miejskim w Zabrzu Sp. z o. o.
Funkcję Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta w Szpitalu Miejskim w Zabrzu Sp. z o. o. pełni Kierownik Biura Prawnego mgr Barbara Stankiewicz tel. 32 277 61 00 wew. 203;

4. Każda komórka organizacyjna Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.;

5. Biuro Działu Skarg i Wniosków Śląskiego OW NFZ;

6. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach;

7. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach;

8. Rzecznik Praw Pacjenta- Biuro Rzecznika Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie;

9. Pacjent ma prawo do wniesienia roszczeń do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych z siedzibą w Katowicach.Opublikował: Rafał Gawliński
Publikacja dnia: 20.04.2021
Podpisał: Rafał Gawliński
Dokument z dnia: 20.04.2021
Dokument oglądany razy: 26 526